REGULAMIN GABINETU MASAŻU TWÓJ RELAKS

Regulamin określa zasady korzystania z zakresu usług, jakie są oferowane w Gabinecie Masażu Twój Relaks.

1.Gabinet Masażu Twój Relaks prowadzony jest Iwonę Biernacką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IWONA BIERNACKA PERFEKT wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ………….NIP 6852166941, REGON ……adres poczty elektronicznej: ………oraz numer telefonu

2. Masaże prowadzone są przez osobę posiadającą uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe

3. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia

3. Każdy klient przychodzący na masaż powinien być osobą pełnoletnią oraz bez wpływu alkoholu czy innych substancji psychotropowych

4. Jeśli Klientem Gabinetu Masażu jest osoba niepełnoletnia, powinna być ona pod opieką osoby dorosłej

5. Na terenie Gabinetu Masażu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu

6. Do Gabinetu Masażu obowiązują zapisy, których można dokonywać telefonicznie, emailem lub poprzez portale społecznościowe

7. W przypadku odległych terminów na masaż, klient może dokonać rezerwacji poprzez wpłatę zaliczki na rachunek bankowy, która zostanie zaliczona na poczet wykonania usługi

8. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na wypełnienie przed pierwszą wizytą Karty Klienta zawierającej dane osobowe, jak również występujące dolegliwości czy przeciwwskazania do wykonania masażu

9. Przy zakupie vouchera klient dodatkowo ma prawo do skorzystania z darmowych masaży (dotyczy wybranego vouchera). Wykupiony voucher obowiązuje 12 miesięcy licząc od daty zakupu. Voucher jest opłacany z góry w całości

10. Z vouchera może skorzystać więcej niż jedna osoba, jednak w sytuacji, kiedy osoba opłacająca voucher wyraziła na to zgodę. Inne osoby zostają wpisane na kartę vouchera przez osobę opłacającą voucher

11. w sytuacji, gdy właściciel vouchera wyjechał, zmarł lub z innych powodów nie może nadal z niego korzystać osobiście a nie upoważnił żadnej innej osoby do jego wykorzystania, voucher przepada po upływie ważności

12. Klient otrzymuje powiadomienie o masażu w dniu wizyty drogą sms w godzinach 8-9

13. Klient ma możliwość bezpłatnego przełożenia lub odwołania zarezerwowanego masaż drogą telefoniczną lub mailową

14. W przypadku kiedy Klient odwołania/anuluje wizyty więcej niż 3 razy, a nie był nigdy w Gabinecie Twój Relaks, Gabinet zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania kolejnych wizyt

15. Personel Gabinetu Twój Relaks zobowiązany jest do poszanowania prywatności oraz intymności Klienta

16. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu Klientowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku za zabieg zostanie pobrana opłata według cennika za zabieg, który się odbył

17. Osoba wykonująca masaż może odmówić jego wykonania w sytuacji, kiedy klient przejawia zachowanie nie właściwe do miejsca w którym się znajduje (propozycje seksualne itp.). W przypadku powyższej sytuacji może zostać wezwana Policja z jednoczesnym pobraniem opłaty za nie wykonany zabieg

18. Gabinet Twój Relaks zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty

19. Regulamin dostępny jest dla klientów na stronie internetowej twojrelaks.pl oraz w gabinecie masażu

20. Każde sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny. Każde reklamacje należy składać pisemnie na adres Gabinetu:………………………………… lub drogą emailową…………

Każda reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 10 dni

21. Reklamacja nie obejmuje standardowych powikłań np. bólu mięśni do 2 dni po wykonanym masażu, złego samopoczucia, pojawienia się siniaków czy zaczerwienienia skóry (dotyczy masażu wykonywanego bańką chińską).

POLITYKA PRYWATNOŚCI GABINETU MASAZU TWÓJ RELAKS

1.Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Gabinetu Twój Relaks, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych

2.Administratorem danych osobowych zbieranych jest Iwona Biernacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IWONA BIERNACKA PERFEKT wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ………….NIP 6852166941, REGON ……adres poczty elektronicznej: ………oraz numer telefonu:……..– zwana dalej „Administratorem

3.Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

6.Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

– Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

– Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– Prawo do sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.Cookies w serwisie internetowym

– Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis Internetowy).

– Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

– Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki

9. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.